јуни 8, 2021

Конкурс за обука на Неговател/ка на стари лица

Општина Кочани и Црвен крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Кочани за потребите на проектот “Подвижност” , финансиран од страна на Министерството за труд и социјална политика и Светска Банка во рамки на ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ, објавува:

К О Н К У Р С

За обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“ во партнерство со Општина Кочани и Министерство за труд и социјална политика, финансиран од Светска банка

 

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да посетувааат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат во периодот од 08-22.06.2021 година

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните општи услови:

  1. Да се државјани на Р.С. Македонија;
  2. Да имаат над 18 години;
  3. Да имаат општа психо-физичка способност за работа;
  4. Да имаат завршено минимум основно образование;
  5. Да бидат неосудувани
  6. Да бидат мотивирани за работа со стари и немоќни лица и по обуката да бидат вклучени во сервисот за нега во домашни услови при Црвен крст Кочани

*Предност се дава на лица кои живеат во општините Кочани, Чешиново-Облешево и Зрновци, лица кои се невработени и/или лица кои ја изгубиле работата во време на пандемија и лица од ранлива категорија на граѓани. Секое лице кое е заинтересирано за работа како неговател во рамките на овој сервис го повикуваме да се пријави.

Напомена: Обуката за неговател/ка за помош и нега на стари лица е сертифицирана. Заинтересираните кандидати можат да се пријават на е-маил:  kocani@redcross.org.mk  и телефонски број 070/ 360-855 или да достават документи на адреса ул. Гоце Делчев бр. 7 А – Кочани.

 Секој заинтересиран кандидат ќе биде повикан на индивидуално интервју.

< врати се назад