СТАТУТ НА ЦРВЕН КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

С Т А Т У Т на Црвен крст на Република Македонија – Општинска организација Кочани 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ГЛАВА I

О П Ш Т И      О Д Р Е Д Б И

член 1

ГЛАВА I

О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И
Член 1
Црвен крст на Република Македонија – Општинска организација Кочани
(во понатамошниот текст: Општинска организација) е хуманитарна,
доброволна, непристрасна, неутрална, универзална и независна организација
на граѓаните, формирана од Црвениот крст на РМ за една или повеќе единици
на локална самоуправа коишто ги покрива со своето работење.
Општинската организација во смисла на став 1 од овој член, дејствува и
работи како непрофитна, самостојна и автономна организација и има помошна
улога на властите во единиците на локалната самоуправа, при што ја
задржува автономијата која му дозволува да дејствува во согласност со
политиките на Црвениот крст на РМ и со основните принципи на Движењето.

Статутот на Црвениот крст на РМ во целост можете да го прегледате преку следниот линк

 
< врати се назад